Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych

Działając na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618) Przemysłowy Instytut Motoryzacji realizuje nabór pracowników naukowych zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2015 Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z dn. 29.10.2012 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT).

Tryb wyłaniania kandydatów na pracowników naukowych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, a także z zaleceniami Komisji Europejskiej opublikowanymi w „Europejskiej Karcie Naukowca” oraz „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji stosuje otwarte i przejrzyste zasady oraz wymagania dotyczące rekrutacji pracowników naukowych. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska naukowe zamieszczane są na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

Linki do stron z ogłoszeniami o naborze pracowników naukowych do PIMOT: