Oganizacja

Struktura organizacyjna Instytutu oparta jest o problemowo-funkcjonalny system pionów składających się z podstawowych jednostek organizacyjnych.

1.    Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w Instytucie są:

  • laboratoria,
  • zakłady,
  • zespoły
  • działy,
  • inne jednostki organizacyjne wymienione w niżej podanym schemacie organizacyjnym.

2.    W uzasadnionych przypadkach mogą być również tworzone inne jednostki jak: sekcje, zespoły tematyczne, itp.

Skład pionów organizacyjnych i ich strukturę ustala Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i zakładowej organizacji związkowej.

W skład Instytutu wchodzą:

  1. Pion Dyrektora Instytutu (N),
  2. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń (R),
  3. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Badań (B),
  4. Pion Paliw i Biogospodarki (P).

Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia niżej podany schemat organizacyjny: