Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

1)       prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2)       przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3)       wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz biotechnologii.

 

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)      konstrukcji i budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)      homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych oraz certyfikacji paliw, biokomponentów i kolektorów słonecznych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

c)       podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym osób niepełnosprawnych,

d)      doskonalenia wyrobów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, stosownie do posiadanych uprawnień,

e)      nowych technologii wytwarzania, modernizacji istniejących technologii, magazynowania, dystrybucji, eksploatacji i metod oceny jakości paliw płynnych, środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych,

f)       wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, w tym technologii wytwarzania biopaliw z surowców rolniczych, biomasy i substancji odpadowych oraz budowy i eksploatacji urządzeń energetycznych wykorzystujących te źródła,

g)      kontroli jakości oraz oceny zagrożeń dla środowiska wynikających ze stosowania paliw, biopaliw i środków smarowych oraz regeneracji i utylizacji olejów,

h)      opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

i)        wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

j)        opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych;

2)         przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)      opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)      opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów instalacji i stanowisk badawczych na potrzeby wdrażania technologii paliw płynnych, biopaliw, środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych;

3)         wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

4)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)      publikowanie informacji naukowo-technicznych,

b)      prowadzenie działalności wydawniczej,

c)       organizowanie seminariów i konferencji naukowych;

5)         opracowywanie oceny stanu i kierunków rozwoju dziedzin nauk technicznych, chemicznych i przyrodniczych oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki.

Do zakresu działania Instytutu należy ponadto:

1)         organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i różnych form kształcenia ustawicznego oraz kursów dokształcających, w tym nauki jazdy,

2)      doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie prowadzonej działalności,

3)      doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

4)      prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów,

5)      prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

6)      prowadzenie działalności związanej z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

7)      badania homologacyjne i certyfikacyjne wyrobów motoryzacyjnych oraz certyfikacja paliw, biokomponentów i kolektorów słonecznych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

produkcję jednostkową i małoseryjną wyrobów związanych z przedmiotem i zakresem działania Instytutu oraz obrót tymi wyrobami.