Rejestry, ewidencje i archiwa

Wykazy

Wykazy udostępniane poprzez stronę internetową PIMOT:

 

Archiwum

Sposób prowadzenia i rejestru dokumentów w Kancelarii określa Instrukcja Kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Nr 15/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.

Archiwum Zakładowe znajduje się na terenie siedziby Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, tj. przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie.

W archiwum przechowywane są dwa rodzaje dokumentów:

  • Materiały kat. „A” - dokumenty wytwarzane w Instytucie, przechowywane przez okres 25 lat, następnie przekazywane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Akta te mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju prac naukowo-badawczych, historycznych.
  • Materiały kat. „B” - oznaczone jako „BE50”, są aktami osobowymi pracowników Instytutu. Akta te muszą być przechowywane przez 50 lat. Po ich upływie przeprowadzana jest ekspertyza archiwalna decydująca o tym, które z akt będą przechowywane wieczyście, a które zostaną przekazane do zniszczenia.

W archiwum znajdują się również akta z zakresu prac merytorycznych komórek organizacyjnych o krótszym okresie przechowywania, np. kat. „B5”, czy „B10”, co oznacza, że są niszczone po pięciu lub dziesięciu latach, po uzyskaniu zgody archiwum państwowego.

Dokumenty i akta osobowe wydawane są z Archiwum Zakładowego wyłącznie na wniosek zainteresowanego po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu lub osoby przez niego upoważnionej.