Status prawny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji działa na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz.618 z późn. zm.);

2.    Uchwały Nr 218 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (MP Nr 41, poz. 233);

3.    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej (Dz. U. Nr 259, poz. 1764);

4.    Statutu zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju i Finansów 25 maja 2017 r.;

5.    Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Nr 15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.;

6.    Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zarejestrowanego w Państwowej Inspekcji Pracy 23 października 2015 r.

Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany postanowieniem z dnia 31.01.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: pod Nr KRS 0000087250.

Instytut jest zarejestrowany w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie jako podatnik VAT UE i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

PL 525-000-88-21

Instytut ma nadany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie numer identyfikacyjny Regon:

000036044

Instytut ma siedzibę w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 .

Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii.