Status prawny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji działa na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 21 lutegp 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;

2.    Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz 19 września 2019 r.;

3.    Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Nr 15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.;

4.    Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zarejestrowanego w Państwowej Inspekcji Pracy 23 października 2015 r.

Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany postanowieniem z dnia 31.01.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: pod Nr KRS 0000087250.

Instytut jest zarejestrowany w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie jako podatnik VAT UE i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

PL 525-000-88-21

Instytut ma nadany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie numer identyfikacyjny Regon:

000036044

Instytut ma siedzibę w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 .

Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Centrum Łukasiewicz.