Struktura własnościowa

Przemysłowy Instytut Motoryzacji jako państwowa jednostka organizacyjna jest wyodrębniony pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.

Majątek Instytutu

Instytut zajmuje teren o powierzchni ok. 80 077 m2, z budynkami o powierzchni ok. 22 566 m2, wyposażonymi w niezbędne media. Instytut jest wyposażony w aparaturę badawczą i przyrządy pomiarowe niezbędne do realizacji prac naukowo-badawczych, wdrożeniowych i rozwojowych.

Wartość majątku Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przedstawia się następująco (wg stanu na dzień: 31.09.2016 r.):

Majątek trwały

68 159 246,24

w tym:

 

1.   Wartości niematerialne i prawne

201 665,09

2.   Środki trwałe

64 322 858,34

w tym:

 

grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

13 245 207,24

budynki

41 682 452,80

urządzenia techniczne i maszyny

5 602 270,01

środki transportu

229 070,46

inne środki trwałe

3 563 857,83

3.   Środki trwałe w budowie

608 631,35

4.   Inwestycje długoterminowe - nieruchomości

3 026 091,46

Majątek obrotowy

22 465 348,56

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie PIMOT.

Osoba odpowiedzialna za treść: Główny Księgowy - mgr inż. Danuta Kowalczyk