ZAKRESY DZIAŁANIA PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZAKRES DZIAŁANIA PIONU DYREKTORA INSTYTUTU

SEKRETARZ NAUKOWY
(S)

Sekretarz Naukowy (S) podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu i współpracuje z nim i jego Zastępcami w zakresie działalności naukowej Instytutu. Nadzoruje, koordynuje i inicjuje sprawy związane z działalnością naukową Instytutu.

W ramach prowadzonej działalności, Sekretarz Naukowy (S) współpracuje z Radą Naukową PIMOT, Komisją Kwalifikacyjną ds. Nauki i Głównym Specjalistą ds. Promocji i Nauki (NN).

Do zakresu działania Sekretarza Naukowego (S) należy w szczególności:

1)        przygotowywanie planów i sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności naukowej Instytutu,

2)        udział w pracach związanych z przygotowywaniem wniosku o finansowanie działalności statutowej Instytutu,

3)        nadzór nad przygotowywaniem wniosku o finansowanie działalności statutowej Instytutu oraz przestrzeganiem procedury składania wniosku,

4)        organizacja seminariów dotyczących realizacji i rozliczania tematów statutowych,

5)        współpraca z odpowiednimi komórkami w jednostkach nadrzędnych w sprawach dotyczących działalności naukowej Instytutu,

6)        organizacja naukowej współpracy krajowej i zagranicznej,

7)        współpraca z wydawnictwem naukowym PIMOT,

8)        inicjowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju naukowego pracowników Instytutu,

9)        organizacja spotkań (seminariów) mających na celu prezentację i promocję osiągnięć naukowych Instytutu we współpracy z Głównym Specjalistą ds. Promocji i Nauki (NN),

10)    koordynacja prac naukowych realizowanych przez komórki organizacyjne Instytutu,

11)    przygotowywanie planów szkoleniowych oraz uczestnictwa w seminariach i konferencjach pracowników naukowych Instytutu,

12)    wspieranie i monitorowanie aktywności publikacyjnej pracowników Instytutu,

13)    Sekretarzowi Naukowemu (S) mogą być powierzone przez Dyrektora inne zadania.

GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I AUDYTU
(NA)

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Systemów Zarządzania i Audytu (NA) należy:

1)        zarządzanie dokumentacją systemów zarządzania jakością, wdrożonych w PIMOT,

2)        monitorowanie zmian w normach i przepisach prawnych, związanych ze świadczonymi usługami,

3)        planowanie i nadzór nad audytami wewnętrznymi,

4)        planowanie przeglądów systemów zarządzania,

5)        współpraca z Rządowym Przedstawicielem Zapewnienia Jakości (GQAR),

6)        współpraca z jednostkami akredytującymi Instytut,

7)        odpowiedzialność za prawidłowość działania systemów zarządzania jakością, wdrożonych w PIMOT,

8)        przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie poprawności stosowania zarządzeń Dyrektora PIMOT,

9)        współpraca z władzą homologacyjną, w zakresie posiadanych uprawnień.

ZESPÓŁ PEŁNOMOCNIKA
DS. PROJEKTÓW BADAWCZYCH
(NB)

Do zakresu działania Zespołu Pełnomocnika ds. Projektów Badawczych (NB) należy:

1)        pozyskiwanie informacji o planowanych i ogłoszonych konkursach na projekty badawcze i rozwojowe krajowe i europejskie oraz inwestycyjne dotyczące infrastruktury badawczej,

2)        przygotowywanie wniosków w konkursach na projekty badawcze i rozwojowe krajowe i europejskie oraz inwestycyjne dotyczące infrastruktury badawczej,

3)        monitorowanie merytorycznej realizacji projektów B+R,

4)        współpraca z przedsiębiorstwami, mająca na celu przygotowanie wspólnych wniosków na projekty B+R oraz realizację wspólnych projektów B+R,

5)        współpraca z przedsiębiorstwami, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

6)        rozwój współpracy i pozyskiwanie tematów B+R w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa,

7)        koordynacja (w imieniu PIMOT) działania klastrów, w których jednym z partnerów jest Instytut oraz związana z tym współpraca z partnerami,

8)        kierowanie wybranymi projektami PIMOT,

9)        prowadzenie wszystkich spraw związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości PIMOT (umowy, opłaty za wieczyste użytkowanie, ustalanie podatków od nieruchomości).

DORADCY DYREKTORA
(ND)

Do zakresu działania Doradców Dyrektora (ND) należy:

1)        współpraca z przedstawicielami przemysłu krajowego oraz innymi organizacjami,

2)        współpraca z administracją rządową i samorządową oraz Sejmem i Senatem RP,

3)        monitorowanie procedury tworzenia aktów prawnych w obszarze działania Instytutu,

4)        reprezentowanie Instytutu w pracach organizacji i stowarzyszeń, np. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego,

5)        uczestnictwo w imieniu Instytutu w spotkaniach branżowych, targach i konferencjach,

6)        opiniowanie przesłanych do konsultacji Instytutu aktów prawnych,

7)        doradztwo w projektach realizowanych przez Instytut,

w zakresie zgodnym z posiadanymi kompetencjami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(NE)

Głównemu Księgowemu (NE) podlega:

1)        Działu Finansowo-Księgowego (NE/F),

2)        Działu Rozliczeń Projektów Badawczych (NE/R).

Do zakresu działania Głównego Księgowego (NE) należy:

1)        nadzór nad obszarem rachunkowości i księgowości rachunkowej Instytutu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i innych ustaw związanych działalnością finansową Instytutu, w tym:

a)        opracowywanie zasad rachunkowości obowiązujących w Instytucie (m.in. zakładowy plan kont, zasady ustalania amortyzacji, wycena aktywów i pasywów),

b)        prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych danych kierownictwu,

c)         prawidłowe ustalanie stanu majątkowego i wyniku finansowego zgodnie z faktycznym stanem aktywów i pasywów,

2)        współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki finansowej Instytutu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające przede wszystkim na:

a)        przestrzeganiu obowiązujących przepisów w zakresie podatków,

b)        wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi stosownie do udzielonych pełnomocnictw,

3)        kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji i ewidencji finansowej oraz podatkowej,

4)        prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych:

a)        bilans,

b)        rachunek zysków i strat,

c)         rachunek przepływów pieniężnych,

d)        zmiany w kapitale (funduszu) własnym,

e)        wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

f)         dodatkowe informacje i objaśnienia,

g)        F-01/I-01,

h)        F-03,

i)          CIT-8,

j)          VAT-7,

5)        sporządzanie informacji wymaganych przez Ministerstwo Gospodarki, inne organy administracji rządowej oraz uprawnione instytucje państwowe,

6)        reprezentowanie Instytutu i składanie w jego imieniu oświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora PIMOT,

7)        wykonywanie poleceń Dyrektora PIMOT.

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (NE/F)

Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego (NE/F) należy:

 

1)        prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej PIMOT dotyczącej:

a)        majątku trwałego,

b)        majątku obrotowego,

c)         kapitału (funduszu) własnego,

d)        zobowiązań i rezerw na zobowiązania,

zgodnie z ustalonymi zasadami (polityką) rachunkowości, w tym:

2)        dekretowanie oraz ewidencja dowodów księgowych (zewnętrznych i wewnętrznych) w programie F-K,

3)        sporządzanie rejestrów zakupu oraz sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji: VAT-7, VAT-UE, INTRASTAT, CIT-8 oraz innych przewidzianych stosownymi ustawami,

4)        kontrola i analiza rozrachunków:

a)        uzgadnianie sald z kontrahentami,

b)        wystawianie not księgowych,

5)        współpraca z bankami:

a)        sporządzanie przelewów,

b)        sporządzanie wniosków o otwarcie kont bankowych dla realizowanych projektów (krajowych i zagranicznych),

6)        rozliczanie oraz ewidencja kosztów zgodnie z miejscem ich powstawania oraz źródłem finansowania (np. projekty finansowane z funduszy krajowych i europejskich),

7)        wystawianie dokumentów OT oraz naliczanie amortyzacji,

8)        rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Instytutu wraz z ich wyceną,

9)        rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych,

10)    prowadzenia kasy złotówkowej i walutowej,

11)    ewidencja i monitorowanie stanu funduszy:

a)        funduszu statutowego,

b)        funduszu badań własnych,

c)         funduszu rezerwowego,

d)        zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS),

e)        zakładowego funduszu nagród (ZFN),

12)    kontrola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,

13)    prawidłowe użytkowanie i zabezpieczenie mienia działu,

14)    przestrzeganie przez pracowników działu regulaminów, zarządzeń, decyzji dotyczących dyscypliny pracy, warunków bhp i innych przepisów obowiązujących w PIMOT,

15)    opracowywanie zasad i procedur budżetowania jednostek organizacyjnych,

16)    bieżąca analiza budżetu jednostek organizacyjnych PIMOT i ocena ich działalności ekonomicznej, proponowanie działań korygujących i naprawczych,

17)    sporządzanie planów finansowych,

18)    sporządzanie budżetu i analiz ekonomicznych,

19)    rozliczanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z dotacji statutowej,

20)    przygotowywanie projektów działalności statutowej do audytu i kontroli oraz współpraca z audytorem i organami kontrolującymi.

DZIAŁ ROZLICZEŃ PROJEKTÓW BADAWCZYCH (NE/R)

Do zakresu działania Działu Rozliczeń Projektów Badawczych (NE/R) należy:

1)        opracowywanie z Działem Nauki (NN) warunków umów na realizację projektów finansowanychze środków pochodzących z budżetu państwa oraz finansowanych z innych źródeł niż budżet państwa m. in.: programów ramowych UE, funduszy strukturalnych, ich rejestracja, nadzorowanie terminów realizacji i rozliczania,

2)        obsługa projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa (m.in.: projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe) z wyłączeniem dotacji statutowej, obejmująca:

a)        pomoc przy opracowywaniu wniosków o finansowanie realizacji projektów oraz przy przygotowywaniu wymaganych załączników, w oparciu o dane źródłowe z poszczególnych komórek organizacyjnych PIMOT,

b)        bieżącą analizę i nadzorowanie stopnia realizacji projektów i wydatkowania otrzymanych środków budżetowych na naukę zgodnie z decyzją lub umową,

c)         udział w przygotowaniu oraz nadzór nad stroną formalną i terminowym składaniem raportów okresowych i końcowych z realizacji projektów,

d)        prowadzenie korespondencji z koordynatorami/opiekunami projektów w zakresie raportowania finansowego oraz dokumentacji projektu,

3)        obsługa projektów finansowanych ze środków innych niż budżet państwa m. in.: programów ramowych UE, funduszy strukturalnych, obejmująca:

a)        pomoc przy opracowywaniu wniosków o finansowanie realizacji projektów z funduszy strukturalnych lub innych programów i funduszy UE oraz przy przygotowywaniu wymaganych załączników, w oparciu o dane źródłowe z poszczególnych komórek organizacyjnych PIMOT,

b)        bieżąca analiza i nadzór nad realizacją projektów, rozliczaniem i wydatkowaniem otrzymanych środków,

c)         prowadzenie korespondencji z koordynatorami/opiekunami projektów w zakresie raportowania finansowego oraz dokumentacji projektu,

4)        sporządzanie dokumentów związanych z realizacją umów badawczych w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy od strony merytorycznej (m.in. harmonogramów realizacji, harmonogramów rzeczowo-finansowych, protokołów, raportów finansowych), z wyłączeniem umów komercyjnych i działalności statutowej,

5)        analiza zgodności wpływów i wydatków ponoszonych w projektach z harmonogramami, w tym informowanie kierownika projektu o zaksięgowanych przychodach i kosztach w projekcie w rozbiciu na kategorie wydatków,

6)        weryfikacja poprawności rozliczania czasu pracy w projektach badawczych finansowanych z budżetu państwa i z innych środków niż budżet państwa,

7)        przygotowywanie projektów do audytu i kontroli oraz współpraca z audytorem i organami kontrolującymi, z wyłączeniem działalności statutowej,

8)        przygotowywanie dla Dyrekcji PIMOT opracowań i zestawień dotyczących zgodności wpływów i wydatków z harmonogramami projektów badawczych, planów wydatków oraz prognoz wpływów w projektach oraz ich aktualizacja,

9)        współpraca przy opracowywaniu danych dotyczących działalności PIMOT wprowadzanych do systemu POL-on,

10)    prowadzenie korespondencji w ramach projektów międzynarodowych,

11)    opracowywanie zasad, procedur, metodyk rozliczania projektów i umów realizowanych w PIMOT,

12)    opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów i umów realizowanych w PIMOT,

13)    kontrola realizacji, prawidłowości rozliczania i wydatkowania środków otrzymanych na realizację:

a)        projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa (projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe, programy lub zadania określane przez jednostkę nadzorującą),

b)        projektów finansowanych ze środków innych niż budżet państwa m. in.: programów ramowych UE, funduszy strukturalnych,

14)    bieżąca analiza i ocena prawidłowości i efektywności rozliczania środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z budżetu państwa i z innych źródeł niż budżet państwa (m. in.: programów ramowych UE, funduszy strukturalnych) oraz proponowanie działań korygujących i naprawczych, :

15)    bieżąca analiza i ocena stosowanych procedur i metodyk rozliczania projektów i umów finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż budżet państwa (m. in.: programów ramowych UE, funduszy strukturalnych), znajdowanie słabych punktów oraz proponowanie działań korygujących i naprawczych,

16)    przygotowywanie dokumentów finansowych związanych z realizowanymi w PIMOT umowami badawczymi.

SPECJALISTA DS. BHP i P.POŻ.
(NH)

Do zakresu działania Specjalisty ds. BHP i P.POŻ. (NH) należy:

1)        nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów BHP i P.POŻ. w Instytucie,

2)        zapewnienie, sprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami, stanu sprzętu BHP i P.POŻ, na terenie PIMOT,

3)        zgłaszanie Dyrektorowi PIMOT nieprawidłowości w zakresie BHP i P.POŻ.,

4)        prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników w zakresie BHP i P.POŻ.,

5)        doraźne kontrole stanowisk pracy,

6)        udział w okresowych przeglądach warunków pracy,

7)        kierowanie pracowników na badania okresowe,

8)        prowadzenie rejestru wypadków w czasie pracy i chorób zawodowych,

9)        wnioskowanie do Dyrektora PIMOT o kary dla pracowników nie przestrzegających zasad BHP i P.POŻ. obowiązujących w Instytucie,

10)    sporządzanie sprawozdań w zakresie BHP i P.POŻ.

OŚRODEK JAKOŚCI
(NJ)

W skład Ośrodka Jakości (NJ) wchodzi Zakład Homologacji (NJ/H).

Do zakresu działania Ośrodka Jakości (NJ) należy:

1)        organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych,

2)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Ośrodka Jakości (NJ),

3)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

4)        nadawanie producentom pojazdów kodów WMI/VIS,

5)        certyfikacja wyrobów odpowiednio do posiadanych kompetencji oraz uzyskanych uprawnień PIMOT, wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065,

6)        ocena warunków organizacyjno-technicznych dla podmiotów zewnętrznych,

7)        weryfikacja innowacyjnych technologii środowiskowych (ETV; ISO 14034), wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020,

8)        działalność normalizacyjna,

9)        prowadzenie i aktualizacja biblioteki norm związanych z działalnością Instytutu,

10)    prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z działalnością Instytutu,

11)    ubezpieczenie składników majątkowych i działalności PIMOT, we wskazanym przez Dyrektora PIMOT zakresie,

12)    certyfikacja biomasy, biopaliw, odpadów i pozostałości na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju wg wytycznych systemu REDcert-EU.

 

ZAKŁAD HOMOLOGACJI (NJ/H)

Do zakresu działania Zakładu Homologacji (NJ/H) należy:

1)        organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w obszarze homologacji,

2)        prowadzenie inspekcji (kontroli zgodności produkcji) i/lub badań inspekcyjnych dotyczących homologacji typu pojazdu, wyposażenia lub części wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020,

3)        obsługa podmiotów zewnętrznych (producenci, ich przedstawiciele) zamawiających badanie i/lub kontrolę zgodności produkcji w ramach procedury homologacji typu, odpowiednio do posiadanych uprawnień PIMOT,

4)        wstępna weryfikacja zgodności dokumentacji homologacyjnej podmiotów zewnętrznych, realizujących w PIMOT procedurę homologacji.

DZIAŁ KADR I PŁAC
(NK)

Do zakresu działania Działu Kadr i Płac (NK) należy:

1)        przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniem, zmianą stanowisk pracy oraz ubezpieczeniem pracowników,

2)        przygotowywanie zakresu obowiązków pracowników PIMOT we współpracy z Kierownikami komórek organizacyjnych,

3)        przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników PIMOT w uzgodnieniu z Dyrektorem PIMOT,

4)        prowadzenie akt osobowych, ewidencji urlopów, spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy,

5)        prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

6)        współpraca przy przygotowywaniu zarządzeń, decyzji Dyrektora i innych aktów związanych z organizacją i zarządzaniem PIMOT,

7)        prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy,

8)        rozliczanie czasu pracy w projektach badawczych finansowanych z budżetu państwa i z innych źródeł (np. funduszy strukturalnych, programów ramowych),

9)        sporządzanie list płac oraz dyspozycji przelewów na konta osobiste pracowników,

10)    naliczanie świadczeń w okresie niezdolności do pracy oraz prowadzenie kart zasiłkowych,

11)    ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, prowadzenie wymaganej przez ZUS dokumentacji w tym zakresie,

12)    naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych umów zleceń i o dzieło,

13)    przygotowywanie i ewidencja wypłat z ZFŚS,

14)    sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji do ZUS oraz sporządzanie danych do przelewów do ZUS i przekazywanie ich do Działu Finansowo-Księgowego (NE/F),

15)    sporządzanie dla każdego pracownika miesięcznych informacji o przychodach i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (RMUA),

16)    sporządzanie miesięcznych deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie danych do przelewów i przekazywanie ich do Działu Finansowo-Księgowego (NE/F),

17)    sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT) oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenia,

18)    rejestracja delegacji służbowych pracowników,

19)    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników oraz do ZUS,

20)    sporządzanie sprawozdań do GUS w części dotyczącej zatrudnienia, wynagradzania, czasu pracy,

21)    opracowywanie danych statystycznych i sprawozdawczych w zakresie spraw pracowniczych,

22)    nadzór nad archiwum kadrowym i płacowym,

23)    prowadzenie spraw dotyczących opieki medycznej pracowników finansowanej przez PIMOT,

24)    prowadzenie rejestru pieczątek,

25)    współpraca z administratorem sieci informatycznej w zakresie spraw prowadzonych w Dziale Kadr i Płac (NK),

26)    współpraca z uczelniami w zakresie organizowania praktyk studenckich w PIMOT,

27)    kontrola przestrzegania przez pracowników regulaminów, zarządzeń i decyzji obowiązujących w PIMOT związanych z działalnością Działu Kadr i Płac (NK), w szczególności w zakresie dyscypliny pracy,

28)    prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą usług (fakturowanie, rejestr należności, windykacja),

29)    kontrola prawidłowości realizacji i rozliczania umów krajowych i zagranicznych dotyczących sprzedaży prac i usług badawczych, udostępniania wyników badań i technologii, udzielania licencji, wdrożeń oraz innych z zakresu działalności badawczej PIMOT,

30)    bieżąca obsługa pracowników z zakresu spraw osobowych,

31)    współpraca ze związkami zawodowymi.

GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. PROMOCJI I NAUKI
(NN)

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Promocji i Nauki (NN) należy:

1)         ustalanie tematyki oraz planowanie, organizacja prac w podległych komórkach organizacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,

2)         nadzorowanie działań związanych z realizacją ustalonych kierunków rozwoju działalności naukowej PIMOT,

3)         współorganizacja naukowej współpracy krajowej i zagranicznej,

4)         kontrola prac realizowanych przez podległe komórki organizacyjne,

5)         nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych,

6)         koordynacja działalności promocyjnej PIMOT,

7)         koordynacja działalności wydawniczej PIMOT,

8)         stwarzanie warunków rozwoju zawodowego i naukowego pracowników podległych komórek organizacyjnych,

9)         nadzór nad organizacją zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników PIMOT,

10)     wnioskowanie do Dyrektora PIMOT w sprawie powołania bądź odwołania kierowników podległych komórek organizacyjnych,

11)     sporządzanie i opiniowanie wniosków o zatrudnienie, zwolnienie, awansowanie i karanie podległych pracowników,

12)     nadzór nad prawidłowym użytkowaniem i zabezpieczeniem mienia podległych komórek organizacyjnych,

13)     zatwierdzanie sprawozdań, opracowań problemowych i innych oraz publikacji, referatów, posterów krajowych i zagranicznych, z zakresu działalności podległych komórek organizacyjnych,

14)     nadzór nad procesem gromadzenia, przetwarzania i tworzenia baz danych, z zakresu działalności podległych komórek organizacyjnych,

15)     reprezentowanie Instytutu i składanie w jego imieniu oświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie udzielonych pełnomocnictw przez Dyrektora PIMOT,

16)     nadzór nad merytoryczną, graficzną i techniczną obsługą strony internetowej PIMOT (www.pimot.eu),

17)     wykonywanie poleceń Dyrektora PIMOT.

DZIAŁ NAUKI
(NN/N)

Do zakresu działania Działu Nauki (NN/N) należy:

1)        prowadzenie działań zgodnych z ustalonymi kierunkami rozwoju działalności naukowej PIMOT,

2)        wspieranie rozwoju naukowego pracowników zatrudnionych w Instytucie i prowadzenie stosownej dokumentacji,

3)        nadzorowanie realizacji badań naukowych finansowanych ze środków własnych PIMOT oraz środków zewnętrznych,

4)        wspieranie upowszechniania wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

5)        reprezentowanie PIMOT w kontaktach z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednostkami naukowymi oraz innymi podmiotami, w zakresie działalności prowadzonej przez Dział Nauki (NN),

6)        reprezentowanie PIMOT podczas konferencji naukowych oraz innych wydarzeń o charakterze naukowym, w których uczestniczy Instytut,

7)        współorganizacja wydarzeń naukowych, organizowanych przez Instytut,

8)        koordynacja działań dotyczących, przygotowania dla MNiSW, w oparciu o opracowania kierowników projektów i komórek organizacyjnych, wniosku na działalność statutową w roku następnym i raportu z wyników działalności statutowej PIMOT w roku poprzednim oraz realizacji zadań badawczych i ich rozliczania,

9)        przygotowywanie informacji, dokumentów i ankiet, wymaganych przez MNiSW oraz KEJN, niezbędnych do oceny jednostki naukowej (kategoryzacja),

10)    koordynacja działań dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie aparatury B+R,

11)    monitorowanie zmian w krajowej polityce naukowej,

12)    koordynacja procesu okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych,

13)    przygotowywanie, we współpracy z innymi komórkami PIMOT, umów na realizację projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz finansowanych z innych źródeł niż budżet państwa m. in.: programów ramowych UE, funduszy strukturalnych,

14)    udział w przygotowywaniu umów krajowych i zagranicznych dotyczących sprzedaży prac i usług badawczych, udostępniania wyników prac i technologii, udzielania licencji, wdrożeń oraz innych, dotyczących działalności naukowo-badawczej PIMOT,

15)    przygotowywanie umów o współpracy naukowo-badawczej,

16)    współpraca z Radą Naukową PIMOT, Sekretarzem Naukowym (S), Komisją Kwalifikacyjną ds. Nauki oraz Wydawnictwem Naukowym PIMOT (NN/W),

17)    prowadzenie ewidencji i przechowywanie kluczowych dokumentów dotyczących działalności naukowej i badawczo rozwojowej PIMOT, przede wszystkim składanych przez Instytut wniosków na dotacje i raportów z jej wykorzystania, umów, kontraktów, raportów merytorycznych i finansowych z realizacji projektów badawczych,

18)    ewidencja osiągnięć Instytutu (np.: medale, dyplomy, listy gratulacyjne),

19)    przechowywanie oryginałów umów związanych z działalnością naukową PIMOT.

DZIAŁ PROMOCJI
(NN/P)

Do zakresu działania Działu Promocji (NN/P) należy:

1)        opracowanie strategii i planów promocji działalności PIMOT,

2)        przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działań promocyjnych PIMOT w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych,

3)        budowanie marki PIMOT w świadomości społecznej w celu zapewnienia jej identyfikacji ze strategicznymi obszarami działalności Instytutu,

4)        upowszechnianie wiedzy na temat oferty i osiągnięć naukowo-badawczych PIMOT,

5)        badanie potrzeb stałych i potencjalnych klientów PIMOT,

6)        doskonalenie rynkowej oferty usług naukowo-badawczych PIMOT,

7)        budowanie partnerskich relacji z klientami,

8)        reprezentowanie PIMOT w różnego rodzaju przedsięwzięciach zewnętrznych służących promocji Instytutu,

9)        współpraca z przedstawicielami mediów w zakresie promowania działalności PIMOT,

10)    organizacja udziału PIMOT w kampaniach społecznych, szczególnie popularyzujących BRD,

11)    organizacja oraz współorganizacja konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć promujących działalność PIMOT,

12)    merytoryczna, graficzna i techniczna obsługa strony internetowej PIMOT (www.pimot.eu),

13)    udział w organizacji zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników PIMOT, w tym rejestracja, przygotowywanie dokumentacji, rezerwacja hotelu, rezerwacja biletów lotniczych, ubezpieczenie.

WYDAWNICTWO NAUKOWE
(NN/W)

Do zakresu działania Wydawnictwa Naukowego (NN/W) należy:

1)        prowadzenie działalności wydawniczej, przede wszystkim wydawanie kwartalnika naukowego „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji” oraz innych publikacji naukowych z obszaru motoryzacji (m.in. prac habilitacyjnych pracowników Instytutu, monografii),

2)        promocja kwartalnika, w tym upowszechnianie jego zawartości w środowisku internetowym oraz podczas konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych, np. na targach książek naukowych,

3)        inicjowanie współpracy między naukowcami z różnych ośrodków naukowych z Polski i świata, w tym zapraszanie do publikacji i do opracowywania recenzji,

4)        wspieranie naukowych inicjatyw, w tym patronat nad konferencjami naukowymi, nawiązywanie współpracy z jednostkami naukowymi, promowanie naukowych wydarzeń z obszaru motoryzacji na stronach kwartalnika,

5)        wiązkowych, subskrybentów oraz zainteresowanych jednostek naukowych z Polski i świata,

6)        inna działalność wydawnicza.

ZESPÓŁ PEŁNOMOCNIKA DS. ORGANIZACYJNYCH
(NO)

Do zakresu działania Zespołu Pełnomocnika ds. Organizacyjnych (NO) należy:

1)        aktualizacja wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących działalności Instytutu,

2)        sporządzanie nowych wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących działalności Instytutu,

3)        monitorowanie zmian przepisów dotyczących instytutów badawczych oraz aktualizacja dokumentacji Instytutu w odniesieniu do zmian legislacyjnych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu,

4)        kontakt z urzędami i podmiotami gospodarczymi w zakresie przygotowywania wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących działalności Instytutu,

5)        koordynowanie wdrożenia wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących działalności Instytutu,

6)        współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie prac Zespołu,

7)        informowanie komórek organizacyjnych Instytutu o nowych procedurach i regulacjach wewnętrznych,

8)        zamieszczanie wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących działalności Instytutu na stronie wewnętrznej PIMOT (http://wewnetrzna.pimot.org.pl/),

9)        prowadzenie ewidencji i przechowywanie wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących działalności Instytutu,

10)    sporządzanie umów cywilno-prawnych (zlecenia, dzieło) z pracownikami oraz osobami nie będącymi pracownikami PIMOT,

11)    ewidencja umów zleceń i umów o dzieło.

ZESPÓŁ PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH
(NP)

Do zakresu działania Zespołu Projektów Inżynierskich (NP) należy:

1)        prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        konstrukcji i budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        doskonalenia wyrobów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, stosownie do posiadanych uprawnień,

c)         opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

d)        wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

e)        opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)        przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)        opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów instalacji i stanowisk badawczych na potrzeby wdrażania technologii paliw płynnych, biopaliw, środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych,

3)        upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)        publikowanie informacji naukowo-technicznych,

4)        inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-3):

a)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Zespołu Projektów Inżynierskich (NP),

b)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

c)         prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

d)        wytwarzanie aparatury, urządzeń i innych wyrobów na zlecenie podmiotów zewnętrznych,

e)        prowadzenie prac projektowych w systemie CAD,

f)         obliczenia i analizy wytrzymałościowe konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES),

g)        numeryczne symulacje zachowania się konstrukcji metodą elementów skończonych (MES) z uwzględnieniem analizy dynamicznej z możliwością weryfikacji doświadczalnej na stanowisku badawczym,

h)        zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

i)          zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia Zespołu Projektów Inżynierskich (NP),

j)          organizowanie szkolenia personelu,

k)        współpraca z klientami.

Zespół Projektów Inżynierskich (NP) specjalizuje się w szczególności wprojektowaniu i modernizacji różnych konstrukcji i urządzeń, w tym stanowisk badawczych, jak również opracowywaniu dokumentacji wykonawczej z możliwością wykonania prototypu. Zespół Projektów Inżynierskich (NP) prowadzi prace w zakresie obliczeń i analiz wytrzymałościowych konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), numerycznych symulacji zachowania się konstrukcji metodą MES, z uwzględnieniem nieliniowej analizy dynamicznej, w różnych sytuacjach krytycznych, z możliwością weryfikacji doświadczalnej.

SEKRETARIAT PIMOT
(NS)

Do zakresu działania Sekretariatu PIMOT (NS) należy:

1)        prowadzenie i obsługa sekretariatu,

2)        przyjmowanie interesantów,

3)        gromadzenie i przechowywanie informacji,

4)        odbieranie i łączenie telefonów,

5)        obsługa poczty elektronicznej,

6)        prowadzenie korespondencji firmowej, w tym przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty,

7)        ewidencja i nadzorowanie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

8)        segregowanie i przekazywanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych w PIMOT,

9)        organizacja wyjazdów służbowych Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora,

10)    prowadzenie terminarza spotkań, kontrola terminów,

11)    przygotowywanie i obsługa zebrań i spotkań.

BIURO OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH I SPRAW OBRONNYCH
(NT)

W skład Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (NT) wchodzi Kancelaria Tajna (NT/T).

Do zakresu działania Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (NT) należy:

1)        prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych w PIMOT,

2)        przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych, w porozumieniu z Zespołem Pełnomocnika ds. Organizacyjnych (NO),

3)        nadzór nad Kancelarią Tajną (NT/T),

4)        nadzór nad komórką organizacyjną PIMOT koordynującą pracę firmy ochroniarskiej w zakresie bezpieczeństwa fizycznego,

5)        nadzór nad Działem Informatyki i Teletechniki (RK) w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

 

KANCELARIA TAJNA (NT/T)

Do zakresu działania Kancelarii Tajnej (NT/T) należy:

1)        rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów niejawnych,

2)        bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów Kancelarii Tajnej,

3)        kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii Tajnej,

4)        prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami w Kancelarii Tajnej.

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(NU)

Do zakresu działania Zespołu Zamówień Publicznych (NU) należy:

1)        organizowanie i przeprowadzanie, w trybie ustawowym, postępowań o udzielanie zamówień publicznych na podstawie wniosków o wszczęcie postępowania składanych przez komórki organizacyjne,

2)        prowadzenie spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych z dziedziny nauki,

3)        przygotowywanie i koordynowanie przygotowywania dokumentacji przetargowej,

4)        współpraca z komórkami organizacyjnymi PIMOT przy prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

5)        prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

6)        prowadzenie dokumentacji dotyczącej przygotowywanych i zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

7)        udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z toczącymi się postępowaniami,

8)        kontrola poprawności dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi,

9)        przygotowywanie harmonogramów realizacji zamówień publicznych PIMOT,

10)    przygotowywanie umów z wykonawcami zewnętrznymi,

11)    uczestniczenie w procesie realizacji zakupów, sprzedaży, zamówień publicznych w zakresie zgodnym z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w PIMOT,

12)    organizowanie i prowadzenie postępowań dot. zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

13)    organizowanie i prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży środków trwałych.

ZAKRES DZIAŁANIA PIONU ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ROZWOJU I WDROŻEŃ

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
(RA)

W strukturze Działu Administracyjno-Gospodarczego (RA) prowadzi działalność Archiwum Zakładowe.

Do zakresu działania Działu Administracyjno-Gospodarczego (RA) należy:

 

1)        prowadzenie zaopatrzenia materiałowego (zamówienia i odbiór),

2)        przyjmowanie i wydawanie materiałów z magazynów (prowadzenie ewidencji w programie komputerowym i na kartotekach, zgodnie z przepisami),

3)        załatwianie spraw dotyczących odpraw celnych,

4)        prowadzenie książki kontroli i obrotu spirytusem skażonym,

5)        prowadzenie książki przychodu i rozchodu trucizn,

6)        naprawa aparatury badawczej, nie objętej naprawami gwarancyjnymi, która jest zlecana przez kierowników laboratoriów,

7)        uczestniczenie w działaniach związanych z gospodarką wyposażenia pomiarowego i badawczego laboratoriów, w tym kontakty ze specjalistycznym serwisem,

8)        prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska wynikających z przepisów ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dn.20.06.2001 r. poz. 627 i 628, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,

9)        obsługa PIMOT w zakresie transportu (delegacje służbowe krajowe, jazdy lokalne),

10)    utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym w zakresie utrzymania czystości, dbania o zieleń (konserwacja i pielęgnacja),

11)    zawieranie umów na usługi na rzecz PIMOT w zakresie:

a)        prac porządkowo-sanitarnych,

b)        prac związanych z konserwacją zieleni,

12)    koordynacja pracy firm współpracujących z PIMOT, w zakresie objętym działalnościąDziału Administracyjno-Gospodarczego (RA),

13)    współpraca z terenowymi organami administracji państwowej, policji, strażą miejską, strażą pożarną, firmą ochroniarską,

14)    zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

15)    zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia Działu Administracyjno-Gospodarczego (RA),

16)    organizowanie szkolenia personelu,

17)    prowadzenie Archiwum Zakładowego.

Archiwum Zakładowe prowadzi działalność zgodnie z „Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego PIMOT” i realizuje zadania dotyczące:

1)        przyjmowania dokumentacji:

a)        spraw zakończonych z komórek organizacyjnych,

b)        elektronicznej, na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemów dziedzinowych,

2)        przechowywania i zabezpieczania zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

3)        przeprowadzania skontrum dokumentacji (kontrola zbiorów bibliotecznych),

4)        porządkowania przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,

5)        udostępniania przechowywanej dokumentacji,

6)        wycofywania dokumentacji ze stanu Archiwum Zakładowego w przypadku wznowienia spraw w komórce organizacyjnej,

7)        prowadzenia kwerend archiwalnych, czyli poszukiwania w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń lub problemów,

8)        inicjowania brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz komisyjnego jej brakowania,

9)        przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania i ich okresowego przekazywania do właściwego miejscowo archiwum państwowego,

10)    sporządzania rocznych sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum Zakładowym,

11)    doradzania komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,

12)    szkolenia pracowników komórek organizacyjnych w zakresie przygotowywania dokumentacji do archiwizowania w Archiwum Zakładowym.

ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
(RD)

Do zakresu działania Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych (RD) należy:

1)        pozyskiwanie informacji o planowanych i ogłoszonych konkursach na projekty inwestycyjne,

2)        koordynowanie przygotowania oraz redagowanie lub współredagowanie wniosków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych, składanych w ramach ogłaszanych konkursów,

3)        nadzór nad poprawnością realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4)        współpraca z jednostkami finansującymi projekty inwestycyjne PIMOT, na każdym etapie realizacji projektu,

5)        koordynacja działań związanych z monitoringiem zakończonych projektów inwestycyjnych, w okresie ich trwałości.

ZESPÓŁ DS. PALIW METANOWYCH
(RG)

Do zakresu działania Zespołu ds. Paliw Metanowych (RG) należy:

1)        nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń związanych z realizowanymi projektami badawczymi i rozwojowymi w zakresie wykorzystania paliw metanowych w transporcie,

2)        opracowywanie i uzgadnianie procedur związanych z projektowaniem, budową i uruchomieniem instalacji zasilania paliwem gazowym aparatury kontrolno-badawczej,

3)        koordynacja prawidłowej realizacji projektów badawczych i rozwojowych w zakresie stosowania paliw metanowych w transporcie samochodowym,

4)        współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie rozliczania projektów badawczych i rozwojowych dotyczących stosowania paliw metanowych w transporcie samochodowym,

5)        obsługa rejestracji i dystrybucji uprawnień i certyfikatów związanych z posiadaniem świadectw kwalifikacyjnych osób zatrudnionych w PIMOT do zajmowania się eksploatacją i napełnianiem urządzeń, zbiorników i instalacji gazowych pod ciśnieniem albo instalacji kriogenicznych, jeśli takie uprawnienia są wymagane,

6)        opracowywanie analiz, projektów norm lub zasad obsługi urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się na wyposażeniu Instytutu,

7)        opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących pozyskiwania dofinansowania projektów badawczych i rozwojowych w obszarze wykorzystania paliw metanowych w transporcie,

8)        współpraca z Działem Promocji (NN/P) w zakresie udziału w wystawach i pokazach dotyczących prezentacji dorobku naukowo-badawczego Instytutu w zakresie wykorzystania metanu do zasilania pojazdów,

9)        współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zleceń oraz projektów w obszarze badań jakościowo-ilościowych biogazów wykorzystywanych do zasilania pojazdów,

10)    koordynowanie działalności komórek organizacyjnych PIMOT w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz realizowanych projektów badawczych w obszarze zastosowania gazu ziemnego (CNG i LNG) do zasilania paliwem gazowym instalacji zamontowanej w pojazdach,

11)    kontrolowanie przestrzegania zasad bezpiecznej eksploatacji i obsługi aparatury i instalacji gazowych związanych z realizacją projektów badawczych,

12)    analiza wprowadzanych zmian i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zastosowań paliw gazowych w transporcie drogowym, w tym udział w pracach zewnętrznych zespołów opracowujących normy i zasady projektowania, eksploatacji i naprawy urządzeń i instalacji gazowych w pojazdach.

DZIAŁ INWESTYCJI
(RI)

Do zakresu działania Działu Inwestycji (RI) należy:

1)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Działu Inwestycji (RI),

2)        prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

3)        przygotowywanie planów napraw i remontów oraz modernizacji administrowanych obiektów,

4)        koordynacja prac w zakresie założeń wstępnych dla nowych inwestycji,

5)        współpraca z Działem Promocji (NN/P) w zakresie przygotowywania zapytań ofertowych,

6)        współpraca z Działem ds. Zamówień Publicznych (NU) w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej,

7)        koordynacja prac przygotowawczych przed rozpoczęciem realizacji nowych inwestycji,

8)        wnioskowanie o otwarcie nowych zleceń inwestycyjnych,

9)        koordynacja prac wykonawców zleceń inwestycyjnych,

10)    koordynacja działań związanych z wyborem materiałów i usług niezbędnych do realizacji zleceń inwestycyjnych,

11)    prowadzenie uzgodnień z projektantami i wykonawcami prac inwestycyjnych,

12)    przygotowywanie kosztorysów realizowanych w PIMOT prac, przekazywanie ich do akceptacji oraz comiesięczne rozliczanie prac wykonywanych przez ekipy PIMOT,

13)    ewidencjonowanie stanów finansowych zleceń inwestycyjnych na podstawie otrzymywanych z Działu Finansowo-Księgowego (NE/F) raportów oraz wnioskowanie o zamknięcie zleceń inwestycyjnych,

14)    utrzymanie budynków i budowli PIMOT w należytym stanie technicznym i estetycznym w zakresie napraw i remontów,

15)    przechowywanie dokumentacji technicznej, w tym prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej obiektów,

16)    przygotowywanie projektów umów związanych z działalnością Działu Inwestycji (RI) zgodnie z zasadami obowiązującymi w PIMOT,

17)    zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

18)    organizowanie szkolenia personelu.

SPECJALISTA
DS. WYNALAZCZOŚCI I OCHRONY PATENTOWEJ
(RJ)

Do zakresu działania komórki organizacyjnej Specjalista ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej (RJ) należy:

1)        obsługa spraw Instytutu dotyczących wynalazczości i ochrony patentowej,

2)        obsługa spraw Instytutu dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej.

DZIAŁ INFORMATYKI I TELETECHNIKI
(RK)

Do zakresu działania Działu Informatyki i Teletechniki (RK) należy:

1)        administracja siecią informatyczną i telefoniczną,

2)        administracja stronami www, domenami, kontami e-mail PIMOT itp.,

3)        administracja oprogramowania,

4)        programowanie centrali, kontroli dostępu, monitoring (kamery),

5)        realizacja zamówień materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części eksploatacyjnych do komputerów oraz sprzętu komputerowego,

6)        pomoc w rozwiązywaniu i usuwaniu bieżących problemów związanych z siecią teleinformatyczną oraz sprzętem komputerowym, kontrolą dostępu i monitoringiem,

7)        prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dokumentacji z nimi związanej,

8)        wspomaganie Działu Promocji (NN/P) w projektowaniu ulotek, plakatów i materiałów graficznych poprzez projektowanie w programach graficznych,

9)        zapewnienie jakości technicznej grafik identyfikujących firmę (loga, itp.),

10)    rozwijanie i prowadzenie strony wewnętrznej oraz aplikacji ułatwiających komunikację między działami i pracownikami,

11)    zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

12)    zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia teleinformatycznego,

13)    organizowanie szkolenia personelu,

14)    współpraca z dostawcami.

PRACOWANIA SZKOLENIA KIEROWCÓW
(RN)

Do zakresu działania Pracowni Szkolenia Kierowców (RN) należy:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym osób niepełnosprawnych,

b)        opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

2)         wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

3)         prowadzenie kursów nauki jazdy, w tym dla osób z dysfunkcjami ruchu i słuchu,

4)         organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i różnych form kształcenia ustawicznego oraz kursów dokształcających, w tym nauki jazdy,

5)         doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Pracowni Szkolenia Kierowców (RN),

6)         doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

7)         prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów w zakresie mobilności motoryzacyjnej, przeznaczonych zwłaszcza do pojazdów kierowanych przez osoby z dysfunkcjami ruchu i słuchu,

8)         prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

9)         prowadzenie działalności związanej z opracowaniem i doskonaleniem metodyki szkolenia i wychowania komunikacyjnego osób niepełnosprawnych,

10)     prowadzenie działalności związanej z opracowaniem standardów orzecznictwa osób niepełnosprawnych w zakresie dopuszczenia do kierowania pojazdami,

11)     zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

12)     zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia Pracowni Szkolenia Kierowców (RN),

13)     organizowanie szkolenia personelu,

14)     współpraca z klientami.

ZESPÓŁ DS. MOBILNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(RO)

Do zakresu działania Zespołu ds. Mobilności Osób Niepełnosprawnych (RO) należy:

1)         Doprowadzenie do powstania Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON) poprzez:

a)        przygotowanie projektu kompleksowej koncepcji organizacji i funkcjonowania Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON),

b)        tworzenie skutecznych relacji zewnętrznych na rzecz powołania KOMON,

c)         organizację spotkań i konsultacji merytorycznych z osobami i podmiotami wspierającymi realizację projektu,

d)        rozpoznawanie sposobów i źródeł finansowania tego przedsięwzięcia,

e)        promocja i marketing projektu KOMON we współpracy z Działem Promocji (NN/P),

f)         organizacja współpracy pomiędzy PIMOT, Stowarzyszeniem SPiNKa, innymi organizacjami i urzędami w procesie realizacji projektu KOMON.

2)         Wspieranie i rozwój ośrodka szkolenia kierowców dla osób niepełnosprawnych PIMOT.

ZAKŁAD WSPARCIA PROGRAMISTYCZNEGO
(RP)

Do zakresu działania Zakład Wsparcia Programistycznego (RP) należy:

1)         wytwarzanie oprogramowania na rzecz prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych oraz bieżącej działalności komercyjnej, w celu:

a)        usprawnienia procesu pracy poprzez zautomatyzowanie i wspomaganie przepływu dokumentów między pracownikami,

b)        automatyzacji tworzenia dokumentów,

c)         ujednolicenia standardów tworzenia dokumentów,

d)        tworzenia repozytorium przechowującego dane o bieżącej działalności i kontaktach z klientami,

e)        podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przepływu i przechowywania danych w Instytucie,

f)         tworzenia bazy klientów,

g)        kontrolowania płatności i rozliczeń między działami,

h)        przewidywania wysokości przychodów działów,

i)          tworzenia bazy wniosków zakupowych,

j)          usprawniania przepływu danych pomiędzy programami, które wykorzystuje Instytut,

2)         tworzenie stron internetowych,

3)         prowadzenie strony głównej Instytutu,

4)         podział uprawnień i przyznawanie dostępu do wydzielonych treści na stronie osobom upoważnionym do ich edycji,

5)         konfiguracja serwerów i innych urządzeń koniecznych do uruchomienia stron internetowych i wytwarzanego oprogramowania,

6)         tworzenie kopii zapasowych,

7)         przetwarzanie danych,

8)         organizowanie szkolenia personelu.

CENTRUM RZECZOZNAWSTWA
SAMOCHODOWEGO I SZKOLEŃ
(RR)

Do zakresu działania Centrum Rzeczoznawstwa Samochodowego i Szkoleń (RR) należy:

1)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez publikowanie informacji naukowo-technicznych,

2)         organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i różnych form kształcenia ustawicznego oraz kursów dokształcających,

3)         doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Centrum Rzeczoznawstwa Samochodowego i Szkoleń (RR),

4)         inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-3):

a)        wykonywanie ekspertyz technicznych, badań i opinii z zakresu techniki samochodowej oraz rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych,

b)        prowadzenie fizycznych symulacji wypadków drogowych oraz wskazywanie, dokumentowanie i analiza skutków tych wypadków,

c)         badania rzeczywistych wypadków drogowych,

d)        rozwijanie działalności szkoleniowej dla rzeczoznawców samochodowych i asystentów,

e)        prowadzenie warsztatów naukowych,

f)         rozwijanie współpracy z uczelniami, instytutami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz firmami dla doskonalenia działalności rzeczoznawczej,

g)        promowanie osiągnięć PIMOT w zakresie działalności rzeczoznawczej i szkoleniowej, we współpracy z Działem Promocji (NN/P).

DZIAŁ TECHNICZNY I PROTOTYPÓW
(RT)

Do zakresu działania Działu Technicznego i Prototypów (RT) należy:

1)        prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

c)         wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

d)        opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)        przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)        wykonywanie prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        wykonywanie prototypów instalacji i stanowisk badawczych na potrzeby wdrażania technologii paliw płynnych, biopaliw, środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych,

3)        wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

4)        inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-3):

a)        prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

b)        produkcję jednostkową i małoseryjną wyrobów związanych z przedmiotem i zakresem działania Instytutu,

c)         konserwacja i naprawa sieci wod-kan i ciepłowniczej,

d)        konserwacja i naprawa sieci elektro-energetycznych i teletechnicznych,

e)        działalność usługowa w zakresie prac technicznych na rzecz innych komórek organizacyjnych PIMOT,

f)         prowadzenie wypożyczalni narzędzi,

g)        wykonywanie bieżących napraw infrastruktury badawczej i technicznej PIMOT,

h)        realizacja napraw elektrycznych i innych wynikająca z protokołów kontroli stanów technicznych budynków,

i)          udział w przygotowaniu projektów umów dotyczących prac konserwacyjno-naprawczych infrastruktury badawczej i technicznej PIMOT,

j)          zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

k)        zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia warsztatowego,

l)          organizowanie szkolenia personelu,

m)      współpraca z klientami.

ZAKRES DZIAŁANIA PIONU ZASTĘPCY DYREKTORA DS. BADAŃ

LABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA POJAZDÓW
(BLB)

W skład Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów (BLB) wchodzi Pracownia Konstrukcji (BLB/K).

Do zakresu działania Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów (BLB) należy:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        konstrukcji i budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych w zakresie uzyskanych uprawnień, mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

c)         podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym osób niepełnosprawnych,

d)        doskonalenia wyrobów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, stosownie do posiadanych uprawnień,

e)        wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

f)         opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)         przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)        opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

3)         wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

4)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)        publikowanie informacji naukowo-technicznych,

5)         organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i różnych form kształcenia ustawicznego oraz kursów dokształcających,

6)         inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-5):

a)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów (BLB),

b)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

c)         prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów,

d)        badania homologacyjne i certyfikacyjne wyrobów motoryzacyjnych w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

e)        udział w programach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

f)         zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

g)        zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

h)        wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

i)          organizowanie szkolenia personelu,

j)          współpraca z klientami:

·      uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

·      uzgadnianie ceny i terminu badania,

·      organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

·      uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów (BLB) specjalizuje się w szczególności w badaniach homologacyjnych i certyfikacyjnych, z dziedziny bezpieczeństwa biernego pojazdów oraz ich zespołów, na zgodność z Regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), Dyrektywami UE oraz normami międzynarodowymi i krajowymi. Zakres badań obejmuje: kompletne pojazdy, przedmioty wyposażenia i części, a także urządzenia zabezpieczające dla kierowcy i pasażerów. Badania te dotyczą w szczególności wytrzymałości konstrukcji pojazdów, siedzeń samochodowych, punktów mocowania pasów bezpieczeństwa, pasów bezpieczeństwa, układów kierowniczych, zamków, zawiasów, przednich, bocznych oraz tylnych układów zabezpieczających, urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz zabezpieczenia ładunków.

PRACOWNIA KONSTRUKCJI (BLB/K)

Do zakresu działania Pracowni Konstrukcji (BLB/K) należy:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        konstrukcji i budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        doskonalenia wyrobów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, stosownie do posiadanych uprawnień,

2)         przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)        opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

3)         obliczenia i analizy wytrzymałościowe konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES),

4)         numeryczne symulacje zachowania się konstrukcji metodą elementów skończonych (MES) z uwzględnieniem analizy dynamicznej z możliwością weryfikacji doświadczalnej na stanowisku badawczym.

Pracownia Konstrukcji (BLB/K) specjalizuje się w szczególności w projektowaniu i modernizacji różnych konstrukcji i urządzeń, w tym stanowisk badawczych, jak również opracowywaniu dokumentacji wykonawczej z możliwością wykonania prototypu włącznie. Pracownia Konstrukcji (BLB/K) prowadzi również prace w zakresie obliczeń i analiz wytrzymałościowych konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), numerycznych symulacji zachowania się konstrukcji metodą MES, z uwzględnieniem nieliniowej analizy dynamicznej, w różnych sytuacjach krytycznych, z możliwością weryfikacji doświadczalnej.

LABORATORIUM ELEKTRONIKI I AKUSTYKI
(BLE)

Do zakresu działania Laboratorium Elektroniki i Akustyki (BLE) należy:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        konstrukcji i budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych oraz certyfikacji kolektorów słonecznych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

c)         podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym osób niepełnosprawnych,

d)        doskonalenia wyrobów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, stosownie do posiadanych uprawnień,

e)        wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,

f)         opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

g)        wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

h)        opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)         przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)        opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

3)         wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

4)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)        publikowanie informacji naukowo-technicznych,

b)        organizowanie seminariów i konferencji naukowych,

5)         opracowywanie oceny stanu i kierunków rozwoju dziedzin nauk technicznych, chemicznych i przyrodniczych oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki,

6)         organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych,

7)         inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-6):

a)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Laboratorium Elektroniki i Akustyki (BLE),

b)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

c)         prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów,

d)        prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

e)        prowadzenie działalności związanej z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

f)         badania homologacyjne i certyfikacyjne wyrobów motoryzacyjnych oraz certyfikacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

g)        zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

h)        zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

i)          wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

j)          organizowanie szkolenia personelu,

k)        współpraca z klientami:

·      uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

·      uzgadnianie ceny i terminu badania,

·      organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

·      uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Laboratorium Elektroniki i Akustyki (BLE) specjalizuje się w szczególności w:

1)         badaniach homologacyjnych i certyfikacyjnych, z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej i akustyki pojazdów oraz ich zespołów, na zgodność z Regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), Dyrektywami UE oraz normami międzynarodowymi i krajowymi,

2)         badaniach sprzętu elektronicznego oraz elektroniki motoryzacyjnej,

3)         badaniach dotyczących rozwoju nowych metod i technik pomiarowych,

4)         badaniach m.in. pojazdów samochodowych (w tym elektrycznych i hybrydowych), pojazdów po zabudowie i tuningu, w tym pojazdów specjalnego przeznaczenia, urządzeń zabezpieczających, alarmowych, lokalizacji oraz blokad, lamp samochodowych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, urządzeń generujących ostrzegawcze sygnały dźwiękowe oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5)         ekspertyzach dotyczących wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.

Główne obszary badawcze Laboratorium obejmują kompatybilność elektromagnetyczną oraz wibroakustykę. Wykonywane są również badania klimatyczne urządzeń elektrycznych i elektronicznych, badania rezystancji izolacji oraz inne badania zgodnie z wymaganiami naszych Klientów.

LABORATORIUM HAMULCÓW
(BLH)

Do zakresu działania Laboratorium Hamulców (BLH) należy:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        konstrukcji i budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych,

c)         podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym osób niepełnosprawnych,

d)        doskonalenia wyrobów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, stosownie do posiadanych uprawnień,

e)        opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

f)         wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

g)        opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)         przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)        opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów instalacji i stanowisk badawczych,

3)         wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

4)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)        publikowanie informacji naukowo-technicznych,

b)        organizowanie seminariów i konferencji naukowych,

5)         opracowywanie oceny stanu i kierunków rozwoju dziedzin nauk technicznych oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki,

6)         organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i różnych form kształcenia ustawicznego oraz kursów dokształcających,

7)         inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-6):

a)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Laboratorium Hamulców (BLH),

b)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

c)         prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów,

d)        prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

e)        badania homologacyjne i certyfikacyjne wyrobów motoryzacyjnych w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania,

f)         produkcję jednostkową i małoseryjną wyrobów związanych z przedmiotem i zakresem działania Instytutu oraz obrót tymi wyrobami,

g)        zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

h)        zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

i)          wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

j)          organizowanie szkolenia personelu,

k)        współpraca z klientami:

·      uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

·      uzgadnianie ceny i terminu badania,

·      organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

·      uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Laboratorium Hamulców (BLH) specjalizuje się w szczególności w:

1)         badaniach samochodowych sprężarek powietrza,

2)         badaniach zespołów powietrznych układów hamulcowych pojazdów samochodowych i ich przyczep,

3)         badaniach zespołów hydraulicznych układów hamulcowych pojazdów samochodowych, części złącznych oraz kompletnych przewodów metalowych do powietrznych instalacji hamulcowych,

4)         opracowywaniu warunków technicznych i norm dotyczących układów hamulcowych i procesu hamowania,

5)         opiniowaniu projektów racjonalizatorskich dotyczących układów hamulcowych,

6)         szkoleniu pracowników stacji diagnostycznych, stacji obsługi i warsztatów naprawczych w zakresie znajomości najnowszych rozwiązań powietrznych układów hamulcowych i ich zespołów,

7)         wykonywaniu ekspertyz z dziedziny układów hamulcowych, w tym na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH
(BLM)

Do zakresu działania Laboratorium Badań Materiałowych (BLM) należy:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

b)        opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

c)         wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

d)        opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)         wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

3)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)        publikowanie informacji naukowo-technicznych,

4)         inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-3):

a)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Laboratorium Badań Materiałowych (BLM),

b)        prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów,

c)         prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

d)        badania homologacyjne i certyfikacyjne wyrobów motoryzacyjnych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

e)        zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

f)         zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

g)        wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

h)        organizowanie szkolenia personelu,

i)          współpraca z klientami:

·      uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

·      uzgadnianie ceny i terminu badania,

·      organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

·      uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Laboratorium Badań Materiałowych (BLM) specjalizuje się w szczególności w:

1)         badaniach właściwości fizykomechanicznych i starzeniowych materiałów niemetalowych, metalowych oraz powłok ochronnych lakierowych i metalowych,

2)         badaniach strukturalnych i wytrzymałościowych materiałów metalowych,

3)         badaniach środowiskowych odBAD WORDości powłok ochronnych i materiałów konstrukcyjnych,

4)         badaniach homologacyjnych przedmiotów wyposażenia i części pojazdów.

LABORATORIUM BADAŃ POJAZDÓW
(BLP)

Do zakresu działania Laboratorium Badań Pojazdów (BLP) należy :

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

b)        podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym osób niepełnosprawnych,

c)         doskonalenia wyrobów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, stosownie do posiadanych uprawnień,

d)        opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

e)        wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

f)         opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

g)        publikowanie informacji naukowo-technicznych,

3)         organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i różnych form kształcenia ustawicznego oraz kursów dokształcających,

4)         inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-3):

a)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Laboratorium Badań Pojazdów (BLP),

b)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

c)         prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów,

d)        prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

e)        badania homologacyjne i certyfikacyjne wyrobów motoryzacyjnych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

f)         prowadzenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów,

g)        prowadzenie działalności związanej z zarządzaniem i obsługą floty pojazdów PIMOT,

h)        zarządzanie i obsługa stacji paliw PIMOT,

i)          zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

j)          zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

k)        wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

l)          organizowanie szkolenia personelu,

m)      współpraca z klientami:

·      uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

·      uzgadnianie ceny i terminu badania,

·      organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

·      uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Laboratorium Badań Pojazdów (BLP) specjalizuje się w szczególności w:

1)         badaniach układów kierowniczego i hamulcowego pojazdów na zgodność z regulaminami EKG ONZ oraz aktami prawnymi UE, w tym badaniach zaawansowanych systemów awaryjnego hamowania (AEBS),

2)         badaniach zamiennych okładzin hamulcowych pojazdów na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 90,

3)         badaniach stateczności dynamicznej i kierowalności pojazdów w tym badaniach systemów ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 131,

4)         badaniach dynamiki jazdy pojazdów, w tym określaniu prędkości maksymalnej, błędów drogomierza i prędkościomierza oraz skuteczności urządzeń ograniczających prędkość,

5)         badaniach wytrzymałości, trwałości konstrukcji pojazdów, ich zespołów i części na zgodność z regulaminami EKG ONZ oraz podczas długotrwałej eksploatacji,

6)         badaniach parametrów wymiarowych pojazdów oraz ich zestawów na zgodność z aktami prawnymi UE oraz badaniach rozplanowania wnętrza autobusu na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 107,

7)         badaniach parametrów masowych pojazdów, w tym określaniu rozkładu masy na poszczególne osie, koła i strony oraz położenia środka ciężkości, również na zgodność z aktami prawnymi UE,

8)         badaniach statycznej stateczności poprzecznej pojazdów, w tym na zgodność z regulaminami EKG ONZ dla autobusów i cystern,

9)         badaniach systemów grzewczych pojazdów kategorii M i N oraz ich przyczep na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 122,

10)     badaniach dopuszczających pojazdy do ruchu zgodnie z zakresem działalności OSKP-PIMOT,

11)     diagnostyce pojazdów w zakresie geometrii zawieszenia i płyty podłogowej pojazdów.

LABORATORIUM SILNIKÓW I PODWOZI
 (BLS)

W skład Laboratorium Silników i Podwozi (BLS) wchodzi Pracownia Pomiarowa Analizatorów Spalin (BLS/A).

Do zakresu działania Laboratorium Silników i Podwozi (BLS) należy:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        konstrukcji i budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

c)         wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, w tym technologii wytwarzania biopaliw z surowców rolniczych, biomasy i substancji odpadowych,

d)        kontroli jakości oraz oceny zagrożeń dla środowiska wynikających ze stosowania paliw, biopaliw i środków smarowych oraz regeneracji i utylizacji olejów,

e)        opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

f)         wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

g)        opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)         przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)        opracowywanie konstrukcji aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

3)         wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

4)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)        publikowanie informacji naukowo-technicznych,

7)        organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i różnych form kształcenia ustawicznego oraz kursów dokształcających,

8)        inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-5):

a)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Laboratorium Silników i Podwozi (BLS),

b)        prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów,

c)         prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

d)        badania homologacyjne i certyfikacyjne wyrobów, w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

e)        zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

f)         zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

g)        wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

h)        organizowanie szkolenia personelu,

i)          współpraca z klientami:

·      uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

·      uzgadnianie ceny i terminu badania,

·      organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

·      uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Laboratorium Silników i Podwozi (BLS) specjalizują się w szczególności w:

1)         badaniach emisji substancji szkodliwych podczas pracy silników spalinowych według różnych procedur badawczych,

2)         badaniach charakterystyk silników spalinowych oraz próbach trwałościowych silników,

3)         badaniach elementów instalacji LPG i CNG w pojazdach samochodowych.

Do zakresu działania Pracowni Pomiarowej Analizatorów Spalin (BLS/A) należy:

1)         doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Pracowni Pomiarowej Analizatorów Spalin (BLS/A),

2)         wzorcowanie i legalizacja ponowna analizatorów spalin samochodowych w ramach prawnej kontroli metrologicznej (w zakresie uzyskanych uprawnień) prowadzona na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych mająca na celu ochronę środowiska,

3)         współpraca z Głównym Urzędem Miar, PCA i innymi urzędami i organizacjami w zakresie działalności Pracowni Pomiarowej Analizatorów Spalin (BLS/A),

4)         inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-3):

a)        zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

b)        zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

c)         wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

d)        organizowanie szkolenia personelu,

e)        współpraca z klientami:

·      uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

·      uzgadnianie ceny i terminu badania,

·      organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

·      uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Pracownia Pomiarowa Analizatorów Spalin (BLS/A) specjalizuje się wszczególności w pracach z zakresu wzorcowania oraz legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych.

LABORATORIUM
WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO I BADAWCZEGO
(BLW)

Do zakresu działania Laboratorium Wyposażenia Pomiarowego i Badawczego (BLW) należy:

1)         doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Laboratorium Wyposażenia Pomiarowego i Badawczego (BLW),

2)         doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

3)         wykonywanie prac pomiarowych w zakresie długości i kąta oraz chropowatości powierzchni,

4)         wykonywanie wzorcowań wyposażenia pomiarowego i badawczego, w zakresie posiadanych uprawnień,

5)         opracowywanie instrukcji wzorcowania,

6)         prowadzenie spraw związanych z wzorcowaniem wyposażenia pomiarowego i badawczego w placówkach zewnętrznych,

7)         współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PIMOT w zakresie działalności Laboratorium Wyposażenia Pomiarowego i Badawczego (BLW),

8)         zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

9)         zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

10)     wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

11)     organizowanie szkolenia personelu,

12)     współpraca z klientami:

a)        uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

b)        uzgadnianie ceny i terminu badania,

c)         organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

d)        uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Laboratorium Wyposażenia Pomiarowego i Badawczego (BLW) specjalizuje się w szczególności w:

1)         pracach pomiarowych w zakresie długości i kąta, chropowatości powierzchni oraz błędów kształtu i położenia,

2)         wykonywaniu wzorcowań wyposażenia pomiarowego i badawczego, w tym przyrządów suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych, sprawdzianów do gwintów, kątomierzy uniwersalnych, szczelinomierzy, kątowników, przymiarów i innych,

3)         opracowywaniu instrukcji wzorcowania,

4)         prowadzeniu spraw związanych z wzorcowaniem wyposażenia pomiarowego i badawczego PIMOT w placówkach zewnętrznych.

LABORATORIUM BADAŃ SYMULACYJNYCH
(BLY)

Do zakresu działania Laboratorium Badań Symulacyjnych (BLY) należy:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        konstrukcji i budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b)        homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych, w zakresie uzyskanych uprawnień, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

c)         opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

d)        opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)         przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)        opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów instalacji i stanowisk badawczych,

3)         wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

4)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)        publikowanie informacji naukowo-technicznych,

5)         opracowywanie oceny stanu i kierunków rozwoju dziedzin nauk technicznych oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki,

6)         inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-5):

a)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Laboratorium Badań Symulacyjnych (BLY),

b)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

c)         prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów,

d)        prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

e)        prowadzenie działalności związanej z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

f)         badania homologacyjne i certyfikacyjne wyrobów motoryzacyjnych,

g)        zapewnienie warunków bezpiecznej pracy,

h)        zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

i)          wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

j)          organizowanie szkolenia personelu,

k)        współpraca z klientami:

·      uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

·      uzgadnianie ceny i terminu badania,

·      organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

·      uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Laboratorium Badań Symulacyjnych (BLY) specjalizuje się w szczególności w:

1)         badaniach obciążeń pochodzących od drogi i działających na elementy pojazdu,

2)         badaniach materiałowych,

3)         badaniach związanych z oddziaływaniem sił na elementy pojazdu,

4)         badaniach wytrzymałościowych elementów pojazdów w różnych warunkach środowiskowych z wykorzystaniem komory klimatycznej,

5)         badaniach wytrzymałościowych elementów pojazdów z rejestracją przemieszczeń i przyspieszeń liniowych, prędkości kątowej oraz momentu obrotowego.

 

ZAKRES DZIAŁANIA PIONU PALIW I BIOGOSPODARKI

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. PALIW
I BIOGOSPODARKI
(P)

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Paliw i Biogospodarki (P) należy:

1)         planowanie, organizacja i ustalanie tematyki prac badawczych, wyprzedzających i statutowych do realizacji w Pionie Paliw i Biogospodarki (P), po uzgodnieniu z Dyrektorem PIMOT oraz nadzór nad ich realizacją,

2)         organizacja naukowej i badawczej współpracy krajowej i zagranicznej,

3)         kontrola prac badawczych realizowanych w Pionie Paliw i Biogospodarki (P),

4)         nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych,

5)         opiniowanie przygotowywanych w Pionie Paliw i Biogospodarki (P) wniosków o dofinansowanie prac i projektów badawczych,

6)         nadzór nad działalnością promocyjną PIMOT w zakresie działalności naukowej i badawczej Pionu Paliw i Biogospodarki (P),

7)         nadzór nad opracowywaniem rocznych sprawozdań Instytutu w zakresie działalności Pionu Paliw i Biogospodarki (P),

8)         stwarzanie warunków rozwoju zawodowego i naukowego pracowników Pionu Paliw i Biogospodarki (P),

9)         akceptacja krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych kierowników komórek organizacyjnych podległego Pionu Paliw i Biogospodarki (P) oraz zatwierdzanie sprawozdań z tych wyjazdów,

10)     wnioskowanie do Dyrektora PIMOT o zmianę struktury organizacyjnej Pionu Paliw i Biogospodarki (P),

11)     wnioskowanie do Dyrektora PIMOT w sprawie powołania bądź odwołania kierowników komórek organizacyjnych,

12)     sporządzanie i opiniowanie wniosków o zatrudnienie, zwolnienie, awansowanie i karanie pracowników Pionu Paliw i Biogospodarki (P),

13)     nadzór nad prawidłowym użytkowaniem i zabezpieczeniem mienia Pionu Paliw i Biogospodarki (P),

14)     analizowanie na bieżąco przychodów i kosztów Pionu Paliw i Biogospodarki (P) oraz przedkładanie Dyrektorowi wniosków,

15)     zatwierdzanie sprawozdań, opracowań problemowych i innych oraz publikacji, referatów, posterów krajowych i zagranicznych, z zakresu działalności Pionu Paliw i Biogospodarki (P),

16)     nadzór nad procesem gromadzenia, przetwarzania i tworzenia baz danych, z zakresu działalności Pionu Paliw i Biogospodarki (P),

17)     reprezentowanie Instytutu i składanie w jego imieniu oświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie udzielonych pełnomocnictw przez Dyrektora PIMOT,

18)     wykonywanie poleceń Dyrektora PIMOT.

LABORATORIUM ANALITYCZNE
(PLN)

Do zakresu działania Laboratorium Analitycznego (PLN) należy:

1)         prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)        nowych technologii wytwarzania, modernizacji istniejących technologii, magazynowania, dystrybucji, eksploatacji i metod oceny jakości paliw płynnych, środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych,

b)        wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, w tym technologii wytwarzania biopaliw z surowców rolniczych, biomasy i substancji odpadowych oraz budowy i eksploatacji urządzeń energetycznych wykorzystujących te źródła,

c)         kontroli jakości oraz oceny zagrożeń dla środowiska wynikających ze stosowania paliw, biopaliw i środków smarowych,

d)        wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

e)        opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

2)         przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki:

a)        opracowywanie konstrukcji i wykonywanie prototypów instalacji i stanowisk badawczych na potrzeby wdrażania technologii paliw płynnych, biopaliw, środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych,

3)         wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

4)         upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)        publikowanie informacji naukowo-technicznych,

b)        organizowanie seminariów i konferencji naukowych,

5)         opracowywanie oceny stanu i kierunków rozwoju dziedzin nauk technicznych, chemicznych i przyrodniczych oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki,

6)         organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych i różnych form kształcenia ustawicznego oraz kursów dokształcających,

7)         inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-6):

a)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie działalności Laboratorium Analitycznego (PLN),

b)        doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie, m.in. w zakresie normalizacji, na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

c)         prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania płynów eksploatacyjnych,

d)        prowadzenie działalności w zakresie prac inżynierskich i związanego z nimi doradztwa technicznego,

e)        zapewnienie warunków bezpiecznej pracy w Laboratorium,

f)         zapewnienie warunków utrzymania gotowości wyposażenia pomiarowego i badawczego do wykonywania badań,

g)        wdrażanie, dokumentowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

h)        organizowanie szkolenia personelu,

i)          współpraca z klientami:

·      uzgadnianie procedur, wg których prowadzone będą badania,

·      uzgadnianie ceny i terminu badania,

·      organizowanie kooperacji z zewnętrznym podwykonawcą,

·      uczestnictwo w przygotowywaniu treści umów z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Laboratorium Analityczne (PLN) specjalizuje się w szczególności w:

1)         badaniach fizykochemicznych oleju napędowego, benzyny, gazu skroplonego propan-butan (LPG), biokomponentów i biopaliw,

2)         poborze próbek paliw i wykonywaniu analiz na zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi i dokumentami standaryzacyjnymi,

3)         pracach nowelizacyjnych istniejących norm, jak i opracowywaniu nowych oraz wystawianiu opinii w zakresie jakości produktów naftowych,

4)         organizowaniu badań biegłości.

ZAKŁAD PALIW PŁYNNYCH I BIOGOSPODARKI
(PZP)

Do zakresu działania Zakładu Paliw Płynnych i Biogospodarki (PZP) należy:

1)        prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a)  nowych technologii wytwarzania, modernizacji istniejących technologii, magazynowania, dystrybucji, eksploatacji i metod oceny jakości paliw płynnych, środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych,

b)wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych zasobów energii, w tym technologii wytwarzania biopaliw z surowców rolniczych, biomasy i odpadowych substancji organicznych oraz budowy i eksploatacji urządzeń energetycznych wykorzystujących te źródła

c)  kontroli jakości oraz oceny zagrożeń dla środowiska wynikających ze stosowania paliw, biopaliw i środków smarowych oraz regeneracji i utylizacji olejów,

d)opracowywania technologii zgodnych z prowadzoną działalnością podstawową,

e)wytwarzania aparatury, urządzeń i innych wyrobów na potrzeby prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,

f)   opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

g)  przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki poprzez opracowanie konstrukcji i wykonywanie prototypów instalacji i stanowisk badawczych na potrzeby wdrażania technologii paliw płynnych, biopaliw, środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych,

2)        opracowywania i doskonalenia metod badań oraz wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

3)        upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez:

a)  publikowanie informacji naukowo-technicznych,

b)organizowanie seminariów i konferencji naukowych,

4)        opracowywanie oceny stanu i kierunków rozwoju nauk technicznych, chemicznych i przyrodniczych oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki,

5)        inna działalność, nie wymieniona w podpunktach 1)-5), a w szczególności:

a)doradztwo naukowo-techniczne, w tym badania, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie prowadzonej działalności Zakładu na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych,

b)monitorowanie rozwoju biogospodarki w Polsce i na świecie,

c)  udział w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie działalności Zakładu,

d)udział w kreowaniu polityki badawczej w wybranych obszarach biogospodarki m.in. poprzez udział w pracach Grup Roboczych w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki oraz Europejskich Platform Technologicznych i Europejskiego Konsorcjum Biogospodarki,

e)opracowywanie, rozwijanie, wdrażanie innowacyjnych technologii paliw, biopaliw płynnych i biokomponentów,

f)  badania w zakresie termochemicznych i biochemicznych procesów przetwarzania biomasy do innowacyjnych biokomponentów, biopaliw, biochemikaliów i innych produktów o wartości dodanej,

g)badania procesów starzenia paliw podczas przechowywania/magazynowania,

h)opinie o innowacyjności technologii w sektorze transportu i energetyki,

i)   prowadzenie prac badawczych w zakresie oddziaływania na środowisko procesów pozyskiwania i przygotowywania surowców oraz procesów technologicznych z obszaru biogospodarki,

j)   analiza potencjału surowcowego w Polsce oraz opracowywanie i optymalizacja ścieżek technologicznych przetwarzania tego surowca w systemach biorafineryjnych,

k) Ocena Cyklu Życia (LCA) paliw, biopaliw i usług w sektorze transportowym i energetycznym,

l)   udział w opracowywaniu lokalnych i regionalnych strategii badawczo-rozwojowych w zakresie biogospodarki i paliw,

m)      doradztwo inwestycyjne, wstępne studia wykonalności, analizy możliwości dofinansowania, audyty dokumentacji w zakresie biogospodarki, w tym systemów biorafineryjnych,

n)szkolenia dotyczące możliwości i metod implementacji technologii biorafineryjnych z uwzględnieniem warunków lokalnych,

o)prowadzenie polskiego sekretariatu Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki,

p)działalność usługowa na rzecz przedsiębiorców w obszarze technologii paliw.

Zakład Paliw Płynnych i Biogospodarki specjalizuje się w szczególności w:

1)    badaniach z zakresu paliw konwencjonalnych i biopaliw dotyczących nowych technologii wytwarzania paliw, modernizacji istniejących technologii oraz magazynowania, dystrybucji i eksploatacji paliw płynnych i biopaliw,

2)    badaniach dotyczących pozyskiwania energii z odnawialnych zasobów, w tym opracowania technologii wytwarzania biopaliw stałych, ciekłych i biogazu z biomasy i odpadowych substancji organicznych,

3)    analizach środowiskowych: oceny cyklu życia (LCA), kalkulacje emisji gazów cieplarnianych łańcucha paliw i biopaliw (także na potrzeby certyfikacji).