OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/S/PIMOT/2019

na sprzedaż samochodu Mitsubishi Pajero WW 7349T

1.        Nazwa i siedziba sprzedającego:

         Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

2.        Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

2.1.    oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w Warszawie, przy ulicy Jagiellońska 55, w sekretariacie PIMOT (parter, budynek nr 6), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 15:00,

2.2.    termin składania ofert upływa w dniu 2019.04.08,o godzinie 9:00,

2.3.    otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2019.04.08 o godzinie 9:30, w siedzibie sprzedającego w Warszawie, przy ulicy Jagiellońska 55, w sali konferencyjnej przy sekretariacie PIMOT (parter, budynek nr 6).

3.        Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz zapoznać się z dokumentami potwierdzającymi prawo własności:

Oględzin pojazdu można dokonać w siedzibie sprzedającego w Warszawie, przy ulicy Jagiellońska 55, w budynku nr 1,w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminieod dnia 2019.03.22 do dnia 2019.04.05, w godzinach od 8.00 do 15.00. Warunkiem dokonania oględzin jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnieniu dnia i godziny, nie później niż w dzień poprzedzający termin oględzin. Termin oględzin można uzgodnić kontaktując się pod numer telefonu: +48 501 147 591 lub +48 22 7777 081

4.        Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Pojazd:                                     1 egzemplarz

Marka:                                           Mitsubishi

Model:                                           Pajero 3,2 DI-D DPF MR’07 ES

Wersja:                                          Intense 4WD AT

Rodzaj pojazdu:                           samochód terenowy

Rok produkcji:                              2011

Numer rejestracyjny:                 WW 7349T

VIN:JMBLYV98WCJ401294

Przebieg:                                       143 527 km (na dzień 2019.03.22)

Rodzaj nadwozia:                        kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe, 5 osobowe

Rodzaj silnika:                              z zapłonem samoczynnym

Rodzaj paliwa:                              olej napędowy

Pojemność / moc silnika:           3200 cm3 (3,2l) / 147 kW (200 KM)

Kolor pojazdu:                              jasny grafit metaliczny

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna

Wyposażenie pojazdu:               system ABS, system ASR (system kontroli trakcji), napęd na 4 koła, poduszki powietrzne, elektryczne lusterka, centralny zamek, immobilizer, klimatyzacja, elektryczne przyciemniane szyby, radio odtwarzacz z nawigacją, tapicerka skórzana, koła zimowe i letnie na felgach aluminiowych, dywaniki gumowe (przód, tył i bagażnik),

Ważne badanie techniczne:     tak

Ważne ubezpieczenie:               tak

Zdjęcia pojazdu:                          w załączniku

Wartość pojazdu:                        81.700,00 PLN (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset PLN) zgodnie z wyceną Nr 0115/2018/08 z dnia 2019.03.18

5.        Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

W przypadku przetargu nr 1/S/PIMOT/2019, wadium wnosi się wyłącznie w gotówce, w wysokości 10% wartości pojazdu tj. 8.170,00 PLN (osiem tysięcy sto siedemdziesiąt PLN). Wadium należy wpłacać w siedzibie sprzedającego, w Warszawie przy ulicy Jagiellońska 55, w kasie PIMOT, w budynku nr 6, w pokoju nr 125, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie od dnia 2019.03.22 od godziny 8:00 do dnia 2019.04.08 nie później niż do godziny 9:00. W tytule wpłaty wadium należy podać numer przetargu.

6.        Cena wywoławcza:

81.700,00 PLN (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset PLN)

7.        Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Ofertapod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej, na podanym formularzu ofertowym.

Wzór formularza ofertowego przedstawiony jest w załączniku.

8.        Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę na zakup składnika rzeczowego majątku ruchomego z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać w siedzibie sprzedającego w Warszawie przy ulicy Jagiellońska 55, w sekretariacie PIMOT (parter, budynek nr 6), w dni robocze od poniedziałku do piątku,w terminie od dnia 2019.03.22, od godziny 9:00, nie później niż do dnia 2019.04.08 do godziny 9:00.

Termin między datą ogłoszenia o przetargu, a terminem zamknięcia składania ofert jest wystarczający, żeby zapewnić wymagany okres co najmniej 14 dni.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, w zaklejonej kopercie, z wpisaną adnotacją: „Oferta przetargowa dotycząca przetargu nr 1/S/PIMOT/2019, nie otwierać do dnia 2019.04.08 do godziny 9:30”.

9.        Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10.        Informacje o treści innych przepisów:

10.1.         warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego,

10.2.         wadium wnosi się wyłącznie w gotówce,

10.3.         wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

10.4.         wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,

10.5.         wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,

10.6.         oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

10.6.1.        imię, nazwisko, dokładnyadres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę), siedzibę, telefoni NIP oferenta. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10.6.2.        oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

10.6.3.        oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

10.6.4.        dowód wniesienia obowiązującego wadium,

10.7.         ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,

10.8.       komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

10.8.1.        nie została złożona w zaklejonej kopercie z wymaganą adnotacją,

10.8.2.        została złożona po wyznaczonym terminie,

10.8.3.        została złożona w niewłaściwym miejscu,

10.8.4.        została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium,

10.8.5.        została złożona na niewłaściwym formularzu,

10.8.6.        nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 10.6 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

10.9.       o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta,

10.10.     złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu,

10.11.     komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,

10.12.     w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. W przypadku aukcji, o której mowa powyżej, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy zaoferowali tę samą cenę, o jej terminie i miejscu przeprowadzenia,

11.        Termin zawarcia umowy sprzedaży (Faktura VAT).

11.1.         umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w ciągu 5 dni od dnia wyboru oferty z najwyższą cenę,

11.2.         nabywca jest zobowiązany do wpłaty oferowanej kwoty za nabyty samochód na rachunek bankowy wskazany na umowie sprzedaży lub w przypadku osoby prawnej na fakturze wystawionej przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Sprzedającego.

11.3.         wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.